Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Ceník pro školní rok 2016 / 2017

Ceník úplat za poskytované vzdělávání a školské služby ve školním roce 2016/2017

1.Úplata za vzdělávání v mateřské škole

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 
(v posledním roce před zahájením školní docházky) 
se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše po dobu jednoho roku. 
Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, 
ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. 
Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok 
neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského 
zákona (děti s mentálním, tělesným, zrakovým 
nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, 
závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 
vývojovými poruchami chování, souběžným 
postižením více vadami nebo autismem).

Základní úplata v MŠ Gluckova 136 (Paraplíčko) 
se stanovuje na 280,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Základní úplata v MŠ Školská 104 (Sluníčko) 
se stanovuje na 290,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Snížení základní částky úplaty činí 
MŠ Gluckova 136 (Paraplíčko) 220,- Kč na příslušný kalendářní měsíc, 
pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce.

Snížení základní částky úplaty činí 
MŠ Školská 104 (Sluníčko) 230,- Kč na příslušný kalendářní měsíc, 
pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce.

Snížení základní částky úplaty do výše 2/3 činí 
MŠ Gluckova 136 (Paraplíčko) 190,- Kč na příslušný kalendářní měsíc, 
pokud je docházka dítěte do mateřské školy 
omezena (viz. směrnice č. 1/2015 článek IV, bod 2).

Snížení základní částky úplaty do výše 2/3 činí
MŠ Školská 104 (Sluníčko) 200,- Kč na příslušný kalendářní měsíc, 
pokud je docházka dítěte do mateřské školy 
omezena (viz. směrnice č. 1/2015 článek IV, bod 2).

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje 
ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte.

 

2. Úplata za školské výchovné zařízení -školní družinu

Pravidelná docházka: Úplata za jeden měsíc činí 50,-Kč

Nepravidelná docházka (maximálně dva dny v týdnu): Úplata činí 25,-Kč

 

3. Úplata za školské výchovné zařízení - školní klub a zájmové útvary

Pravidelná docházka: Úplata na jedno pololetí činí 100,- Kč.

Nepravidelná docházka: úplata za jeden den činí 5,- Kč.

 

4. Úplata za stravování

a) stravování dětí v mateřské škole (3 – 6 let, 7 let):    
ranní svačina   9,- Kč
oběd       16,- Kč
odpolední svačina 8,- Kč
celkem      33,- Kč


b) stravování žáků školy:
do 6 let     21,- Kč
7 let       21,- Kč
11 – 14 let    23,- Kč
15 a více let   23,- Kč

c) stravování dospělých: 
zaměstnanci školy 30,- Kč
cizí strávníci  45,- Kč

5. Úplata za poskytované služby

a) nájemné:

velká tělocvična   200,- Kč/hodina
malá tělocvična   150,- Kč/hodina
hřiště (víceúčelové) 150,- Kč/hodina
jídelna       200,- Kč/hodina
Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,